People

GOVERNING BOARD

Alan Shimel

Founder of DevOps.com

Guowei Fang

CTO of PINGAN Technology

Jeff Liu

DevOps Expert of Google

Kohsuke Kawaguchi

Individual

STAFF

Jeff Liu (CEO)
Tianguo Xiao (Secretary)